Algemene Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met AmelandVerhuurt en hebben betrekking op de accommodaties die door AmelandVerhuurt worden verhuurd.
1.2. AmelandVerhuurt wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reservering
2.1 AmelandVerhuurt neemt alleen reserveringen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder. AmelandVerhuurt behoudt zich het recht voor een reservering, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.
2.2 De overeenkomst tussen AmelandVerhuurt en huurder komt tot stand op het moment dat AmelandVerhuurt de reserveringsbevestiging – tevens zijnde de factuur aan u heeft verzonden. De overeenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via diverse bookingsites worden aangegaan.
2.3 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan AmelandVerhuurt te worden doorgegeven.
2.4 Huurder zal aan AmelandVerhuurt binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. AmelandVerhuurt is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien AmelandVerhuurt niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. AmelandVerhuurt heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen en aan huurder kosten voor annulering in rekening te brengen.

3. Wijzigingen in de reservering
3.1 AmelandVerhuurt is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien AmelandVerhuurt een wijziging doorvoert heeft AmelandVerhuurt het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 15,- per wijziging bedragen.

4. Prijzen
4.1 Huurder is aan AmelandVerhuurt de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging, verschuldigd.
4.2 De informatie en prijzen op bookingsites en de eigen website zijn met grootste zorg samengesteld. Er kunnen door huurders geen rechten worden ontleend aan verschillen tussen de op de website(s) gepresenteerde prijzen, tekst en/of foto’s en/of de actuele situatie bij AmelandVerhuurt.

5. Betaling
5.1 Zes weken voor aankomstdatum dient 100% van de huursom, zoals overeengekomen in de huurovereenkomst door huurder aan AmelandVerhuurt te zijn voldaan.
5.3 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de reissom, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.
5.4 AmelandVerhuurt heeft het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en/of huurder niet aan zijn verplichtingen in bovenstaande heeft voldaan.

6. In- en uitchecken bij AmelandVerhuurt
6.1 In- en uitchecken bij AmelandVerhuurt geschied contactloos, tenzij anders vermeld op uw reserveringsbevestiging. Als huurder ontvangt u voorafgaand aan uw aankomst per email uw sleutelnummer en een toegangscode tot de sleutelkluis van AmelandVerhuurt.
6.2 Huurders kunnen op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur inchecken of eerder na gereed melding van de schoonmaak. Check-out op de dag van vertrek om 10:00 uur. Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden, bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
6.2 Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 35,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

7. (Huishoudelijke) reglementen
7.1 Huurders dienen zich te houden aan de door AmelandVerhuurt vastgestelde regels.
AmelandVerhuurt heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.
7.2 AmelandVerhuurt behoudt zich het recht voor wijzigingen/aanpassingen aan te brengen indien de situatie daarom vraagt. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud of vervanging van inventaris is ter beoordeling van AmelandVerhuurt. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in en om het verblijf.
7.3 Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
7.4 Huurder dient eigenaren en medewerkers van AmelandVerhuurt altijd directe toegang tot het gehuurde te verlenen.
7.5 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. AmelandVerhuurt heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen in de woning is overschreden.
7.6 Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten en afval te deponeren in de daarvoor bestemde containers aan het einde van de oprit. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek aan AmelandVerhuurt te worden gemeld en zal direct worden afgerekend.
7.7 Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door huurder, wordt door AmelandVerhuurt voor rekening van huurder gebracht.
7.8 Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kookdoeleinden te gebruiken, dan die waarin door AmelandVerhuurt is voorzien.
7.9 Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
7.10 Motorvoertuigen kunnen geparkeerd worden op de nabijgelegen parkeerplaatsen, deze parkeerplaatsen zijn kosteloos. Fietsen kunnen geplaatst worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken.
7.11 Huisdieren zijn in overleg toegestaan. Wij verzoeken u de geldende huisregels in acht te nemen, deze vindt u in de accommodatie.
7.12 Roken in AmelandVerhuurt is niet toegestaan.

8. Overmacht
8.1 AmelandVerhuurt is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen, indien het gehuurde door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal AmelandVerhuurt in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

9. Aansprakelijkheid
9.1 AmelandVerhuurt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf bij AmelandVerhuurt.
19.2 AmelandVerhuurt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder bij AmelandVerhuurt niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.
9.3 AmelandVerhuurt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolge van een verblijf bij- of op het erf van AmelandVerhuurt
9.4 AmelandVerhuurt is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
9.5 AmelandVerhuurt is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
9.6 AmelandVerhuurt is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
9.7 Huurder (en zijn reisgenoten) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van AmelandVerhuurt, ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder, zijn reisgenoten en/of van derden die zich vanwege huurder bevinden op het erf van AmelandVerhuurt.
9.8 Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze extra kosten kunnen door AmelandVerhuurt achteraf in rekening gebracht worden.
9.9 Huurder verklaart bekend te zijn met de ligging, de inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, website, etc.

10. Klachten
10.1 Ondanks de zorg en inspanning van AmelandVerhuurt kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de eigenaren. Indien een klacht niet kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht op schrift te zetten tijdens uw verblijf. De e-mail of brief kunt u binnen acht (8) dagen na vertrekdatum sturen aan:
AmelandVerhuurt
Familie Visser
Westerlaan 33
9161AN Hollum Ameland
Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen. 10.2 Op alle overeenkomsten tussen huurder en AmelandVerhuurt is Nederlands recht van toepassing.

11. Annuleringsvoorwaarden
11.1 Huurder behoudt het recht de huurovereenkomst conform geldende en in onderstaande vermelde annuleringsvoorwaarden te ontbinden. Voor annulering gelden onderstaande voorwaarden:
a) Tot 3 maanden voor aankomst is 15 % van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.
b) Tussen 2 en 3 maanden voor aankomst is 50 % van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.
c) Tussen 1 en 2 maanden voor aankomst is 75% van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.
b) Bij annulering binnen een maand voor aankomst is 90 % van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.
c) Bij annulering binnen 7 dagen voor aankomst en no-show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
11.2 Nationale en internationale corona maatregelen verschaffen geen legitieme rechten voor kosteloze annulering of (gedeeltelijke) restitutie van de huursom.
11.3 Voor bij annulering verschuldigde bedrag ontvangt u een factuur van AmelandVerhuurt.
11.4 Wanneer er een voorschot door huurder is betaald welke hoger is dan de annuleringkosten zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door AmelandVerhuurt.
11.5 Huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u terecht een beroep doet op uw annuleringsverzekering keert de verzekeraar de eventueel door u verschuldigde annuleringsvergoeding uit aan de huurder.